Regulamin rezerwacji online

Regulamin rezerwacji online w Willi Victor
Operatorem Willi Victor jest Biuro Wynajem Szwarc, Urszula Szwarc 
ul. Zabytkowa 18, 80-253 Gdańsk 
NIP: PL5831993058, REGON: 021296530
Dane kontaktowe: tel. +48 674 95 74 e-mail: recepcja@willavictor.pl
 
1.
Ogólne informacje
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z systemu rezerwacji online na stronie www.willavictor.pl umożliwiającego złożenie rezerwacji online na wybrany termin w pokojach i apartamentach w Willi Victor przy ul. Bałtyckiej 33 w Jastrzębiej Górze .
 2.  Korzystanie z systemu rezerwacji online jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Gość następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarki Internet Explorer 9.0 lub innej oferującej tą samą funkcjonalność; dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Goście mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.willavictor.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
2.
Zasady rezerwacji
 
 1. Gość jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Willa Victor nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Gościa.
 2. Rezerwacja dokonana za pośrednictwem internetowego formularza rezerwacyjnego jest rezerwacją wstępną.
 3. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Warunkiem ostatecznego potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości określonej podczas rezerwacji w ciągu 3 dni od dnia złożenia rezerwacji (jednakże nie później niż 2 dni przed planowanym przyjazdem). Wpłaty należy dokonać na podany w rezerwacji numer rachunku bankowego lub poprzez system płatności online TPAY. Momentem zapłaty jest uznanie wskazanego rachunku bankowego lub potwierdzenie otrzymania płatności przez TPAY.
 5. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji.
 6. Anulowanie rezerwacji - w przypadku anulowania rezerwacji lub niepojawienia się w dniu przyjazdu po dokonaniu wpłaty zadatku, zadatek ulega przepadkowi. W przypadku nie wpłacenia zadatku w określonym czasie, rezerwacja ulega anulowaniu.
 7. Willa Victor nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.
 
3.
Płatności
 
 1. Podane ceny są cenami brutto z podatkiem VAT.
 2. Jeżeli pobyt ma być rozliczony fakturą VAT uprasza się o podanie danych do jej wystawienia w formularzu danych rezerwującego.
 3. Rozliczenia transakcji kartą bankową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań (płatności online TPAY)
 4. Płatności online zabezpieczone są poprzez zastosowanie standardów szyfrowania danych SSL.
 5. W przypadku gwarantowania rezerwacji danymi karty bankowej, Willa Victor może obciążyć kartę w następujących przypadkach:
  a) anulowania rezerwacji
  b) braku przyjazdu wartością zadatku
  c) w dowolnym momencie od złożenia rezerwacji.
 
4. 
Reklamacje
 
 1. Willa Victor podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania systemu rezerwacji online, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i dołoży staranności, aby usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Gości.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Willę Victor zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu rezerwacji online Gość może zgłaszać na podane niżej dane. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Gościa gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres recepcja@willavictor.pl lub pisemnie na adres Willa Victor ul. Bałtycka 33, 84-104 Jastrzębia Góra.
 4. Willa Victor dołoży starań w celu rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Gościa, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
 
5.
Dane Osobowe
 
 1. Dane osobowe Gości są przetwarzane przez Biuro Wynajem Szwarc, Urszula Szwarc jako Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z niektórych usług elektronicznych oraz złożenia rezerwacji.
 3. Willa Victor stosuje odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane Osobowe Gościa udostępnione w ramach systemu rezerwacji online będą przetwarzane przez Biuro Wynajem Szwarc, Urszula Szwarc w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy systemu rezerwacji online oraz opisanych w Polityce Prywatności.
 5. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej świadczonej usługi oraz umożliwiający przesyłanie Gościowi spersonalizowanej informacji handlowej, o ile wyłącznie na taką informację handlową wyraził zgodę. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub politykę rabatową. Gość ma prawo usunąć dane, o ile przechowywanie tych danych nie jest wymagane przez przepisy ustawowe.
 6. Gościowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych zawarte są w sekcji „Polityka Prywatności” dostępnej w niniejszej stronie.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
 
6.
Pozostałe
 
 1. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Willa Victor jest zwolniona z przyjętego zobowiązania realizacji złożonej rezerwacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

realizacja: Noveo Interactive